Územní plán obce

Nový územní plán obce Slavičky schválený na zastupitelstvu obce dne 16. 9. 2019 nabyl účinnost dne 3. 10. 2019

slavicky-zadani-3.doc

5a-Koordinacni-vykres.pdf


Územní plán obce Slavičky včetně místních částí Okrašovice a Pozďátky

Územní plán obce Slavičky včetně integrovaných částí je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

  • zabezpečit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva ve všech 3 částech obce
  • navrhnout plochy pro novou bytovou výstavbu
  • zachovat tradiční urbanistickou strukturu všech částí obce
  • zajistit rehabilitaci a rozvíjení přírodních hodnot krajiny
  • prověřit možnosti umístění ploch pro výrobní činnosti
  • stanovit zásady řešení dopravy v obci
  • stanovit zásady řešení technické infrastruktury
  • zachovat a zkvalitnit životní prostředí celého území obce
  • stanovit regulační zásady výstavby

Textova-cast.pdf


Výkresy územního plánu

VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CELKOVÝ

5b¨VÝKRES - VÝŘEZ OBCE SLAVIČKY

¨VÝKRES - VÝŘEZ OBCE OKRAŠOVICE

¨VÝKRES - VÝŘEZ OBCE POZĎÁTKY