Programové prohlášení Spolku Pozďátky

Ke stažení:

Prihlaska-do-spolku-firma

Prihlaska-do-spolku-obcan

Programove-prohlaseni-spolkuProgramové prohlášení

1. Úvod

Účelem spolku je osvěta mezi občany žijícími v obcích Slavičky, Okrašovice, Pozďátky a Dobrá Voda, ale i dalšími zodpovědnými lidmi, jejich motivace směrem k aktivnímu spolužití a rozvoji komunity v oblasti společenské, sociální, kulturní, vzdělanostní, environmentální a sportovní.


2. Cíle

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto cílů:

a. Spolupráce s regionálními či národními i jinými partnery, rozvíjení podpůrných aktivit za účelem zvýšení spoluzodpovědnosti občanů za rozvoj komunity,

a. přímého zapojení občanů i organizací do činností obce i aktivit v rámci mikroregionu

b. ochrany přírody a krajiny, účastí ve správních a jiných řízeních

c. pořádání společenských, sociálních, kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit,

d. realizace projektů a spoluúčasti v nich,

e. zapojení v programech obnovy a udržitelného rozvoje,

f. podpory obecního úřadu obce v rozvojových aktivitách.


3.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, člen spolku neplatí členské příspěvky, členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky schůzí Rady spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Člen spolku má právo:

a) Účastnit se veřejného jednání Rady spolku,

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnostem Radě spolku,

c) podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:

a) Chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,

které by byly v rozporu se zájmy spolku.


4. Závěr

Naplňování cílů Spolku Pozďátky chápeme jako povinnost rozvíjet kvalitu občanských vztahů v obcích Slavičky, Okrašovice, Pozďátky a Dobrá Voda, chránit a udržovat dědictví našich předků a pečovat o hodnoty našeho přírodního prostředí.

V Pozďátkách dne 29. prosince 2015