Sazebník

Obecní úřad, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací:

  • mzdové náklady 60 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojenou s vyhledáváním informa
  • materiálové náklady 2 Kč za kopii 1 stránky A4
  • při předání informace na nosiči 7 Kč - disketa, 18 Kč - CD

V sazebníku nejsou uvedeny položky za:

  • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty
  • poplatky stanovené zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
  • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy náklady
  • které uhradil obecní úřad jiným dodavatelům v souvislosti s vyžádáním informací

Celková sazba je dána součtem všech vykalkulovaných položek v jednotlivých položkách sazebníku. Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 100,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho písemným souhlasem s výší úhrady. Pokud bude zřejmé, že náklady pravděpodobně překročí částku 100,- Kč, je žadatel povinen na výzvu uhradit zálohu 100,- Kč. Vydání požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy. V případě, že není úhrada provedena, informace se nevydává.