Navigace

Obsah

Skládka Pozďátky


 

Historie místní ekologické katastrofy


Pozďátky - historie místní ekologické katastrofy

 

1993

 • skládka projektována, zadavatelem projektu byla společnost BOPO a.s. Třebíč (nyní v konkurzu)


1994

 • zahájen zkušební provoz skládky k 1.7.1994
 • provozovatelem skládky byla společnost AVE Třebíč s.r.o. (společníky společnosti byli BOPO a.s. Třebíč, AVE - MORAVA s.r.o. Velká Bystřice, Intenational Holding - ENVI s.r.o. Hradec Králové a obec Slavičky, pod jejíž správu Pozďátky patří)


1995

 • dne 4.1.1995 byla zkolaudována I. část skládky


1996

 • společnost AVE Třebíč s.r.o. zanikla sloučením se společností Intenational Holding - ENVI s.r.o. Hradec Králové k 1.7.1996 (ke dni 26.7.1996 byla zapsána do obchodního rejstříku), její přeměna na akciovou společnost
 • orgány státní správy v oblasti životního prostředí zjistily v druhé polovině roku 1996 na skládce výskyt nadměrného množství kyselých průsakových vod zadržovaných v tělese skládky – kyselé vody vznikají jako následek uložení odpadu tzv. “kyselých systémů” deklarovaných jako odpadní síran železnatý (zelená skalice) z podniku Precheza a.s. Přerov
 • OkÚ Třebíč vydal na základě podnětu ČIŽP a jednání s provozovatelem podmíněný souhlas s provozem skládky od 3.12.1996 do 31.1.1997


1997

 • z důvodu nesplnění podmínek ze strany žadatele o souhlas k provozu je skládka od 1.2.1997 mimo provoz
 • smlouvou ze dne 31.7.1997 o prodeji části podniku IH ENVI a.s., divize 04 AVE Třebíč byla skládka nebezpečných odpadů Pozďátky převedena na dceřinou společnost DEP-POZ s.r.o. Třebíč s platností od 3.9.1997
 • OkÚ Třebíč neudělil 19.9.1997 souhlas k provozování skládky a neschválil provozní řád – za porušení povinností bylo vedeno se společností IH ENVI a.s. Hradec Králové několik správních řízení
 • dne 17.12.1997 oznámil zástupce firmy DEP-POZ s.r.o. Třebíč, že došlo k úniku průsakových vod mimo těleso skládky – šetřením a dodatečným hydrogeologickým průzkumem byl potvrzen únik do okolí skládky nejméně na dvou místech a konstatováno masivní znečištění podzemních vod v okolí skládky


1998

 • dne 21.8.1998 OkÚ Třebíč podal návrh na zahájení řízení o náhradu škody za poškození životního prostředí proti žalovanému IH ENVI a.s. Hradec Králové – společnost IH ENVI a.s. Hradec Králové naopak žaluje Českou republiku kvůli majetkové újmě, která jí měla být způsobena tím, že OkÚ zamítl společnosti žádost o souhlas s provozem skládky – soudní řízení dosud probíhají
 • OkÚ Třebíč zadal společnosti Geotest Brno a.s. provedení průzkumných a monitorovacích prací na lokalitě skládky – závěry těchto prací (červen a prosinec 1997 a prosinec 1998) potvrzují znečištění podzemních vod a pronikání kyselých průsakových vod ze skládky do drenážních systémů skládky s následným únikem do vodoteče
 • v průběhu roku 1998 byly vlastníkem skládky prováděny bezprostřední dílčí sanační práce, ale nebyla vyřešena otázka vlastní sanace, ve 2. čtvrtletí přestala společnost DEP-POZ zneškodňovat průsakové vody zadržované v tělese skládky
 • jednatel společnosti DEP-POZ rezignoval na svoji funkci ke dni 30.9.1998, jiný jednatel nebyl jmenován – společnost přestala plnit veškerá nápravná opatření uložená rozhodnutím ref. ŽP OkÚ Třebíč
 • dne 22.10.1998 ref. ŽP OkÚ Třebíč ustanovil pracovní skupinu k řešení havárie na skládce – tato skupina se vzhledem k velmi vážné situaci na skládce nadále schází
 • obsluha skládky ukončila svoji činnost ke dni 31.12.1998


1999

 • dne 22.2.1999 vyhlásil Krajský obchodní soud v Brně konkurz na majetek dlužníka DEP-POZ s.r.o. Třebíč – byl ustanoven správce konkurzní podstaty - ani ten však z důvodu nedostatku finančních prostředků neplní uložená nápravná opatření – konkurzní řízení dosud není ukončeno


2000

 • dne 20.9.2000 byl při pravidelném týdenním monitorování kvality podzemních a povrchových vod zjištěn masívní výtok skládkových vod z revizní šachty (10 l/s) – zásah Hasičského záchranného sboru Třebíč, byla svolána Okresní havarijní komise, nařízením OkÚ vyhlášen stav ohrožení


2001

 • jsou prováděny pravidelné kontroly stavu na skládce (zajišťuje ref. ŽP OkÚ Třebíč a HZS Třebíč) – i když byl zastaven havarijní výtok skládkových vod, trvá nepřetržitý únik přes porušené ochranné prvky skládky do horninového podloží a podzemních vod
 • probíhá pravidelný týdenní monitoring kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě – výsledky potvrzují přetrvávající znečištění podzemních vod v lokalitě (bezprostředně jsou ohroženy domovní studně) a znečištění povrchových vod v potoce Prašinec a dokonce už i v říčce Markovka
 • v posledních měsících byl v okolí skládky zaznamenán vícenásobný úhyn lesní zvěře a je zde patrné poškození vegetace


2002

 • Probíhají jednání o způsobu likvidace havárie. Cena sanace je odhadována na 30 až 100 miliónů Kč. Zkoušky prokázaly poškození těsnění skládky.
 • Na zasedání vlády dne 12. června se vláda rozhodla uvolnit peníze na sanaci skládky. Chce skládku sanovat a uzavřít.
 • V srpnu skládku kupuje firma ICKM. Chce skládku dále provozovat s italskou firmou Sistema Ecodeco. Sanace má trvat 8 měsíců a potom na ní má být skládkován inertní odpad. Hovoří se o uložení až 1,5 miliónu tun odpadů.
 • Noví majitelé skládky zpochybnili výměnu těsnící fólie na skládce pro vysoké náklady. Probíhá tedy zatím pouze likvidace podzemních vod. Kontaminace potoka Prašivce trvá dále, což potvrzují i následné rozbory z prosince 2002 a ledna 2003. Například pH potoka se pohybuje v rozmezí od 3,0 do 5,9.


2003

 • Firma ICKM předkládá obci Slavíčky na jejich žádost projekt dostavby skládky. Projekt je neúplný. Sanaci skládky je věnováno 9 řádků. Projekt předpokládá dostavbu skládky s kapacitou pro ukládání solidifikovaných (do betonu zalitých) odpadů na dalších 15 až 25 let. Přesná čísla nejsou uvedena. Obec projekt odmítá a s poukazem na možná rizika a špatné zkušenosti. Arnika provedla dne 8. dubna měření vody vytékající ze skládky. Její pH je 3,14, tedy slabá kyselina. Havárie stále trvá.
 • V červnu 2003 podává firma JANSE s.r.o. Stavební úřad v Třebíči žádost o stavební povolení k zakrytí skládky novou fólií. Dokumentaci doplňuje dne 1. srpna 2003. Stavební povolení je vydáno 18. srpna 2003a je platné do 30. září 2004. Firma JANSE s.r.o. zakrytí neprovedla. Firma ICKM Real Estate s.r.o. přichází díky její nesolidnosti cca. o 1 milión Kč.


2004

 • Skládka je převedena na firmu Třebíč s.r.o., dceřinou společnost firmy ICKM Real Estate.
 • 6. května 2004 je povolena změna stavebního povolení na zakrytí skládky. Dodavatelem prací se stává firma Jiří Habiger - FA CORA interiér Praha. V červnu 2004 je schválena další změna stavebního povolení. Povrch skládky bude před položením fólie vyrovnán materiálem CENIX S/a (pěnobetonem).
 • V červnu 2004 se firma Třebíč s.r.o. bezúspěšně snaží zařadit skládku do Krajského plánu odpadového hospodářství.
 • 21. července je firma Třebíč s.r.o. vyzvána Stavebním úřadem v Třebíči, aby plnila podmínky stavebního povolení. Jenom náhodná kontrola starosty obce Slavičky zjistila, že při stavebních úpravách není odvážena skládková voda. Hrozilo zaplavení haly, ve které jsou uloženy odpady s kyanidy.
 • MÚ Třebíč uděluje dne 29.7.2004 firmě ICKM Real Estate, s.r.o. pokutu ve výši půl miliónu korun za nedovolené vypouštění průsakových vod ze skládky v období od 8.7.2002 do 11.2.2004. Firma se proti rozhodnutí Městského úřadu odvolává dopisem ze dne 16.8.2004. V odvolání firma zpochybňuje svoji povinnost plnit a financovat havarijní opatření.
 • U firmy Třebíč s.r.o. dochází k personálním změnám. Dozor v rámci ekologie a nakládání s odpady začíná vykonávat Ing. Jiří Vykuka, bývalý ředitel Gesty a.s., Rynoltice. Firma také navrhuje nové opatření k likvidaci skládkových vod. Ty chce ve spodní části skládky zachycovat a neutralizovat vápenným mlékem.
 • V září 2004 firma předkládá na Ministerstvo životního prostředí oznámení o svém záměru, na základě kterého by měl být započat proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ministerstvo vrací dokumentaci firmě k dopracování. Firma jako jedinou variantu navrhuje vybudovat v Pozďátkách novou skládku s kapacitou 360.000 m3. V ní chce uložit upravené odpady ze skládky a dále pokračovat v provozu skládky. Samotná sanace skládky má být provedena nejdříve v roce 2006. Obec a občanské sdružení Pozďátky bez jedů provoz nové skládky na jednání dne 17.9.2004 odmítají.


2005

 • Dne 10. ledna 2005 vydává MěÚ Třebíč, odbor výstavby a památkové péče, kolaudační rozhodnutí na stavební úpravy na skládce Pozďátky. Jednalo se především o překrytí laguny s uloženými odpady. Úpravy jednak brání kontaminaci dešťových vod jednak omezují únik skládkových vod do potoka Prašince. Brání i kontaminaci okolí skládky.

  doplněk 18.1.2005

  • V listopadových volbách do kraje podpořili kandidáti hlavních politických stran postoj obce i místních obyvatel. Žádný z oslovených kandidátů nepodpořil firmou prosazovaný záměr provozovat v Pozďátkách novou skládku. Názory kandidátů jsou zde (odkaz na http://ickm.arnika.org/tz.shtml?x=208894).
 • 23. listopadu mění firma Třebíč s.r.o. své jméno. Nový název obchodní firmy je Logika s.r.o. Sídlo společnosti zůstává (Praha 1, Vězeňská 5/116, 110 00).
 • Firma upřesňuje svoje záměry v Pozďátkách. Kromě skládky ostatního odpadu zde chce vybudovat recyklační linku pro elektroodpad, recyklační linku na stavební odpady, dekontaminační plochu a čističku odpadních vod. Zpracovatelem nové dokumentace EIA je firma DHV CR s.r.o. Nová dokumentace by měla být předložena nejpozději v březnu 2005.
 • 17. prosince ruší KÚ Vysočina rozhodnutí MěÚ Třebíč o pokutě udělené firmě ICKM Real Estate a vrací případ úřadu k novému projednání. Krajský úřad tak vyhovuje odvolání firmě ICKM Real Estate, která mimo jiné odmítá nést odpovědnost za únik skládkových vod v období od 8.7.2002 do 11.2.2004 (kdy skládku vlastnila), s poukázáním, že se jedná o pokračování havarie z minulých let. MěÚ Třebíč bude o udělení pokuty rozhodovat znovu.