Obsah

Skládka Pozďátky


 

Stanovisko OSPBJ


V Pozďátkách 14.července 2005

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona Č.93/2004 Sb. – zjišťovací řízení k záměru zařazenému v kategorii I

Akce: Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky Na základě podrobného prostudování „Oznámení“ a projektové dokumentace předkládáme tyto připomínky:

A) Hledisko sanace skládky

1. Vůči projektové variantě se posuzují pouze dvě varianty a to nulová a srovnávací (odvoz nebezpečného odpadu mimo lokalitu Pozďátky)

Bylo by žádoucí rozšířit posuzování o dvě varianty

- sanace v místě (in-situ) bez dalšího provozování skládky
- odvoz nebezpečného odpadu cca 20.000 tun na zpracování mimo Pozďátky a neutralizace znečištěné půdy např. vápennou neutralizací dle dříve navrhované technologie VŠCHT Praha.

2. Vůbec se neřeší důsledná sanace nebezpečných odpadů z prostoru ZN-2 a tím pádem zůstává havarovaná skládka skládkou s nebezpečnými odpady.

3. Na srovnání pláně v hale ZN-2 se používá neupravený popílek.

4. Sanace odpadu skalice zelené je podmiňována použitím popílku, který je sám o sobě velice problematickým odpadem ( popílek z odsiřených elektráren se v našem kraji nevyskytuje a předpokládáme, že investor chce použít popílek ze spaloven).

B) Hledisko provozu skládky

1. V koncepci zpracování odpadů kraje Vysočina je likvidace nebezpečných odpadů vyřešena. Z toho vyplývá, že nebezpečný odpad pro uvažovanou skládku se bude navážet z velké vzdálenosti a zvýší se riziko havárie na území České republiky, popřípadě zemí EU. Není znám druh a původ uvažovaných nebezpečných odpadů.

2. Nijak se neposuzuje dlouhodobá stabilita solidifikovaného nebezpečného odpadu a metoda vápennocementové stabilizace je použita pro velice různorodé nebezpečné odpady.

3. Už při budování nyní havarované skládky vyplývalo z posudků, že lokalita není zcela vhodná pro skládku.

4. Požadujeme posoudit vlivy založení skládky v této problematické lokalitě. Neuvažování těchto vlivů může být příčinou porušení těsnících vrstev a v horším případě i tělesa hráze skládky a vzniku ekologické havárie gigantických rozměrů.

5. Dokumentace opomíjí existenci obce Okrašovice a Střížov, které se se nacházejí do 2 km od skládky ve směru převládajících větrů a soustřeďují se jen na obec Pozďátky, která je bokem tohoto působení.

6. Sadové úpravy dle projektu nezajistí izolační vliv zeleně směrem k Pozďátkám ani k silnici III. třídy.

C) Ostatní hlediska vlivu skládky

1. Dokumentace zcela opomíjí existenci historického lázeňského letoviska Dobrá Voda vzdáleného pouhých 650 metrů od skládky a zamítají existenci minerálních vod, i když zde byly prokazatelně čerpány.

2. V osadě Dobrá Voda je už rok nově provozováno rekreační a výcvikové středisko Junáku – svazu skautů a skautek ČR (jsou členy obč.sdružení Pozďátky bez jedů). Těsné sousedství skládky ( zpracovny nebezpečného odpadu ) je pro tuto mládežnickou organizaci nepřípustné.

3. Vzdálenost obce Pozďátky – 600 metrů od skládky, která bude přepracovávat nebezpečné odpady považujeme za nepřípustnou. Celá přírodně cenná lokalita provozem i budoucí hrozbou havárie ztratí na hodnotě a pozemky či nemovitosti budou neprodejné ( snad jenom provozovateli skládky pro rozšíření záměru po roce 2042 tak, jak je naznačováno na straně 6. odst. 3. nebo na straně 24. odst. 2. ).

4. Vliv stavby na životní prostředí po ukončení provozu je řešen zcela nepatrně. omezuje se jen na jednu větu na straně 24. odst 3. ( „je nutno počítat s prováděním monitoringu lokality ještě minimálně 15 let …“ ).


ZÁVĚR : Z výše uvedených připomínek vyplývá náš názor na zásadní nevhodnost vybudování skládky přepracovaného nebezpečného odpadu v posuzované lokalitě.

Věříme, že naše připomínky budou přínosem pro objektivní proces posuzování vlivu na životní prostředí. za občanské sdružení Pozďátky bez jedů

Mgr. Miloš Vyskočil – předseda               
ing. Bobek Bohumil – místopředseda               


Na vědomí:

1. obec Slavičky
2. MěU Třebíč – odbor životního prostředí
3. Kraj Vysočina – odbor životního prostředí
4. občanské sdružení Arnika
5. Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Třebíč
6. ZD Kožichovice

 

Soubor doc

 


stanovisko OSPJ.doc

Soubor txt

 


stanovisko OSPJ.txt