Obsah

Skládka Pozďátky


 

Stanovisko OS Arnika


Ministerstvo životního prostředí
Odbor EIA a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Praze dne 9. července 2005

Věc: Připomínky k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. projektu „Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky“, vypracovanou DHV CR, s.r.o. (RNDr. Ivo Staňkem) v květnu 2005.
(Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Vysočina dne 27.6.2005.)

1. Uvedený záměr není v souladu s Krajským plánem odpadového hospodářství Vysočiny. V oznámení není nijak zdůvodněno, že by uvedené kapacity zařízení k nakládání s odpady bylo třeba. Za současného stavu lze starou skládku odstranit a lokalitu uvést do původního stavu, který by odpovídal situaci před výstavbou havarované skládky.

2. V příloze č.1 je vyjádření k územně planovací dokumentaci obce. Je sice pravda, že obec Slavičky, pod kterou Pozďátky patří, nemá schválenou územně plánovací dokumentaci, ale již je schválen či probíhá schvalování jejího návrhu (poslední etapa před schválením územního plánu). Vybudování skládky je v rozporu s tímto návrhem a není nám známo, že by vlastník skládky podal proti návrhu nějaké námitky. Chybí nám proto vyjádření, jak bude tento rozpor řešen. Investor by měl svůj návrh s příslušnými úřady projednat.

3. Podle posudku k dokumentaci EIA z roku 1993 je lokalita podmíněně vhodná z důvodu vysoké hladiny spodních vod. To hovoří pro varintu sanace ex site. Investor to chce řešit zvýšením dna skládky ve spodní části. Zvodnělé jíly by ale mohly ohrozit stabilitu skládkového tělesa případným sesuvem. Dokumentace tuto problematiku nehodnotí. V dokumentaci dále není hodnoceno riziko možných tektonických zlomů, které jsou v třebíčském masivu předpokládány. Požadujeme proto doplnit o tyto body hodnocení podloží skládky.

4. V dokumentaci na straně 85 se uvádí, že v lokalitě se nenachází žádné přírodní zdroje. Podle časopisu pro minerologii a geologii z roku 1957 by se v uvedené lokalitě mělo nacházet naleziště poměrně vzácného nerostu - prioritu (blomstrandin) – vzorky by měly být k dispozici v Moravském zemském muzeu v Brně. Také nesouhlasíme s tvrzením, že v lokalitě se nenachází zdroj minerální vody. V Dobré Vodě byla balneologicky využívána voda z místní studny. Studie GeoTestu Brno z roku 1997 hodnotí tento pramen jako málo vydatný a zranitelný. Je však otázka jak důkladně bylo toto téma prozkoumáno. Požadujeme doplnit.

5. Enkapsulace odpadů v zakryté hale nemůže představovat konečné řešení způsobu nakládání s těmito odpady. V dokumentace to není řešeno. Požadujeme doplnit, jak bude s těmito odpady konečným způsobem naloženo.

6. Na uvedené lokalitě má být nakládáno s nebezpečnými odpady, které mají být po úpravě ukládány na skládku ostatních odpadů. Stabilizace či solidifikace odpadů však neodstraňuje nebezpečné vlastnosti odpadů, pouze snižuje rychlost úniků nebezpečných látek do životního prostředí. Proto je pro nás důležité posoudit uvedený způsob úpravy nebezpečných odpadů z dlouhodobého hlediska (viz například EPA530lR-93/012, june 1993).

7. Požadujeme lépe specifikovat zabezpečení ploch, na kterých bude nakládáno s nebezpečnými odpady.

8. V příloze č.7 v přehledu odpadů, které mají být do střediska přijímány, jsou odpady u kterých to naše i EU legislativa vylučuje. Na skládky ostatního odpadu je zakázáno ukládat nebezpečné odpady třídy 19 01 xx, stejně tak tyto odpady nesmí být používány do stavebních výrobků (například viz Nařízení EP a Rady č. 850/2004, o persistentních organických látkách, vyhláška MŽP č..383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, návrh vyhlášky o podmínkách ukládádní odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu či platné technické návody pro výrobkovou skupinu 09.14).

9. V příloze č.7 v přehledu odpadů, které mají být do střediska přijímány, jsou odpady, které lze využít jiným vhodnějším způsobem (např. kategorie 20 02 02 Zemina a kameny). V dokumentace není řešena problematika předcházení vzniku a minimalizace odpadu. Požadujeme doplnit a to vzlášť pro jednotlivé technologie, jejichž provoz se předpokládá.

10. V příloze č.7 v přehledu odpadů, které mají být do střediska přijímány, jsou odpady, které neodpovídají příslušné technologii. Např. k recyklaci stavebního odpadu mají být využívány odpady nejen kategorie 17 xx xx, ale např. kategorie 02 02 03, 02 05 01 z masného či mlékárenského průmyslu a dokonce i některé odpady nebezpečné – 10 12

11. Požadujeme vysvětlit. 11. V příloze č.7 v přehledu odpadů, které mají být do střediska přijímány, jsou odpady, které mohou ve větší míře obsahovat persistentní organické látky. Jedná se především o odpady z čištění plynů u zařízení, které jsou dle Stockholmské úmluvy považovány za významný zdroj těchto látek. Tyto látky nejsou se chemicky neváží a mohou se uvolňovat do životního prostředí. Požadujeme této problematice věnovat zvýšenou pozornost, vzhledem k tomu, že odpady mají být ukládány na skládku ostatních odpadů (viz také bod 8).

12. Ve středisku se má nakládat s nebezpečnými odpady. Nebezpečné látky se dobře váží na prach a aerosolové částice. Požadujeme doložit, např. referenčním měřením, že skrápěním bude prašnost skutečně omezena. Také bychom chtěli vědět, jakým způsobem bude monitorováno, že díky prachu, nebude docházet ke znečištění okolí skládky těžkými kovy apod.

13. K prachu a hluku také požadujeme, aby byla stanovena taková opatření, aby se nezhoršily faktory pohody obyvatelstva, žijících na venkově. To znamená nejen brát ohled na platné limity hluku a prachu dle naší legislativy, ale vhodnými opatřeními případné zvýšení hodnot eliminovat či minimalizovat (např. výsadbou stromů). Skutečné hodnoty by měly být v době zkušebního provozu měřením ověřeny.

14. Nesouhlasíme s názorem, že vlivem havárie skládky došlo k degradaci půdy, která má být vyjmuta ze zemědělského půdního fondu. Vzorkování provedené VŠCHT (zasažené území pod skládkou) ukázalo, že půda není znečištěna těžkými kovy (u prováděných rozborů byly hodnoty těžkých kovů pod limitem A, dle Metodického pokynu MŽP 3/1996). Po zvápnění půda dobře regeneruje.

15. V dokumentaci není řešena problematika provozu v zimním období. Požadujeme doplnit.

Vypracoval: Ing. Milan Havel, sdružení Arnika, program Toxické látky a odpady

Adresa: Arnika, Chlumova 17, 130 00, Praha 3
Tel./fax: 222 781 471, mobil: 731 256 691, e-mail: milan.havel@arnika.org


 

Soubor doc

 


zjišťovací připomínky Arniky.doc

Soubor txt

 


zjišťovací připomínky Arniky.txt