Obsah

Skládka Pozďátky


 

Stanovisko obce Slavičky


Projekt počítá se skládkou ostatního odpadu, přitom ve stavebním objektu SO 100 - Uzavření sektoru ZN 2 – mají být trvale uloženy nebezpečné odpady bez jakékoliv úpravy. Zabezpečení má zůstat původní, přitom nelze s určitostí říci, že tyto odpady se nepodílí na kontaminaci spodních vod, neboť tady chybí jakýkoliv monitorovací systém. Takto uložené nebezpečné odpady zůstanou trvale zdrojem možné havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí.

Lokalita není vhodná pro založení skládky projektované velikosti. Pro založení skládky je zcela nevhodné puklinové podloží s vysokou hladinou spodní vody, projekt pro územní řízení upozorňuje na možná rizika. Skládka bude založena ve svažitém terénu s vybudováním opěrné hrázky. Při tomto způsobu založení skládky nelze zcela vyloučit v budoucnosti při trvalém tlakovém působení uložených odpadů na těleso hrázky destrukci hrázky a sesuv uložených odpadů mimo zabezpečenou zónu. Toto nebezpečí zvyšuje možný rozpad uložených stabilizovaných bloků a s tím spojená změna fyzikálně mechanických vlastností uložených odpadů.

Provozní středisko komplexního nakládání s odpady bude vybudováno a provozováno u určitém, přesně nespecifikovaném , časovém úseku, který je omezen naplněním kapacity skládky. Odpady uložené na skládce tady budou uloženy trvale. Hodnocení vlivu na životní prostředí se zabývá pouze fází výstavby střediska a jeho provozem, není však hodnocen vliv na životní prostředí po skončení činnosti střediska. Uložené odpady budou určitým způsobem ovlivňovat životní prostředí trvale. Je třeba posoudit stabilitu tělesa skládky v delším časovém horizontu s posouzením možností působení extrémních povětrnostních vlivů , které mohou v budoucnu ovlivnit nehomogenní podloží s vysokou hladinou spodní vody, vyhodnotit dobu rozpadu bloků připravených solidifikací, a s tím spojenou změnu fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností uložených odpadů , životnost použitých těsnících folií apod. , dále možnost využití této lokality v budoucnosti k jiným účelům, posouzení z krajinářského hlediska, protože dojde k vytvoření umělého kopce, a pod.

Rozptylová studie je zpracovaná nedostatečně, obsahuje malý počet referenčních bodů a nezabývá se širšími vztahy. Zcela opomíjí skutečnost, že převládající západní proudění větru odnáší emise a imise směrem na místní část Okrašovice, která je v tomto případě ohrožena více než Pozďátky. Při obrovském spektru zpracovávaných odpadů je nutno počítat s tím, že budou ve větší míře zpracovávány z hlediska emisí a imisí problematické materiály.

Obec Slavičky má vypracovaný koncept územního plánu, v současné době probíhá schvalovací řízení. Lokalita, ve které má být vybudováno středisko pro nakládání s odpady je v konceptu určena pro krajinnou zeleń.

Příloha : koncept územního plánu obce Slavičky - výkres č.4 – místní část Pozďátky se zakreslením uvažovaného záměru výstavby střediska pro nakládání s odpady

Ing.Jiří Válal   starosta


 

Soubor doc

 


vyjádření obce Slavičky.doc

Soubor txt

 


vyjádření obce Slavičky.txt