Obsah

Skládka Pozďátky


 

Skládka Pozďátky - stanovisko MŽP


Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k záměru : Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky. V souhlasném stanovisku doporučuje pouze sanaci skládky bez dalšího provozování.

Stanovisko: Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění zákona č; 93/2004 Sb., na základě dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a dále na základě doplňujících informací, zpracovaného posudku, výsledků veřejného projednání a vypořádání připomínek k posudku vydává podle § 10 odst. 1 téhož zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO

K záměnu "Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky"

k následujícím etapám vyhodnoceným v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - I. etapa. II. etapa, IV. etapa,

přičemž v rámci 1. etapy nebudou vystavěny objekty souvísejíci s technologickým střediskem pro nakládání s odpady (plochy pro provoz kompostárny, recyklace stavebních objektů a biodegradace a instalace těchto technologií, objekt pro demontáž a úpravu elektrotechnického odpadu) a s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujícich stupních projektové dokumentace záměru a v ostatních technických dokumentacích záměru, budou zahrnuty jako podmínky do procesu navazujících správních řízení a dále budou respektovány ve všech fázích záměru včetně období po jeho ukončení.

Doporučená varianta: Sanace skládky (ve smyslu f. etapy, II. etapy a IV. etapy) podle koncepce záměru bez dalšího rozšíření skládky pro komerční odstraňování externích odpadů (ve smyslu III. etapy) a bez vlastního provozu skládky pro odstraňování externích odpadů, tj. varianta označovaná v procesu EIAjako in-situ.

Výstavbu a provoz technologického střediska pro nakládání s odpady a rozšíření skládky pro komerční odstraňování externích odpadů v současné době neumožňují koncepční dokumenty - územní plán obce Slavičky, plán odpadového hospodářství kraje Vysočina.

Celý text najdete na adrese http://eia.cenia.cz/eia/Intention.php?params=YToxOntzOjI6ImlkIjtzOjY6Ik1aUDA3OSI7fQ%3D%3D