Obsah

Skládka Pozďátky


 

Připomínky obce Slavičky

 

Obec Slavičky
Slavičky 29
67501 Vladislav


Věc : Vyjádření obce Slavičky k dokumentaci vlivů záměru „Rekonstrukce a oprava skládky Pozďátky“ na životní prostředí.

1. V předložené dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (v rozsahu přílohy č.4) „Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky“ nejsou zapracovány připomínky obce Slavičky ze dne 8.7.2005 ke zjišťovacímu řízení k tomuto záměru.

1.1. Projekt počítá se skládkou ostatního odpadu, přitom ve stavebním objektu SO 100 - Uzavření sektoru ZN 2 – mají být trvale uloženy nebezpečné odpady bez jakékoliv úpravy. Zabezpečení má zůstat původní, přitom nelze s určitostí říci, že se tyto odpady nepodílí na kontaminaci spodních vod, neboť tady chybí jakýkoliv monitorovací systém. Není možno určit do jaké míry byly narušeny ochranné vrstvy sektoru ZN 2 kyselými vodami ze sektoru ZN 1. Konstatování, že po odtěžení odpadů ze sektoru ZN 1 nebudou podzemní vody komunikovat s uloženými odpady v sektoru ZN 2 je pouze nepodložené tvrzení. Takto uložené nebezpečné odpady zůstanou trvale zdrojem možné havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí. V tomto případě skládka zůstane trvale skládkou nebezpečných odpadů s kategorií S-NO, protože tady budou uloženy nebezpečné odpady bez jakékoliv úpravy i po skončení uvažované činnosti střediska.

1.2. Lokalita není vhodná pro založení skládky projektované velikosti. Pro založení skládky je zcela nevhodné puklinové podloží s vysokou hladinou spodní vody. Skládka bude založena ve svažitém terénu s vybudováním opěrné hrázky. Při tomto způsobu založení skládky nelze zcela vyloučit v budoucnosti při trvalém tlakovém působení uložených odpadů na těleso hrázky destrukci hrázky a sesuv uložených odpadů mimo zabezpečenou zónu. Nebezpečí sesuvu uložených odpadů zvyšuje možnost havárie drenážního systému a zvýšení hladiny podzemní vody pod tělesem skládky. Toto nebezpečí také zvyšuje možný rozpad uložených stabilizovaných bloků a s tím spojená změna fyzikálně mechanických vlastností uložených odpadů. V dokumentaci je konstatováno, že podmínky pro založení stavby jsou středně složité až složité. Řešení problému je v předložené dokumentaci odloženo.Bude se řešit až při zhotovení realizační dokumentace.

1.3. Provozní středisko komplexního nakládání s odpady bude vybudováno a provozováno u určitém, přesně nespecifikovaném , časovém úseku, který je omezen naplněním kapacity skládky. Odpady uložené na skládce tady budou uloženy trvale. Hodnocení vlivu na životní prostředí se zabývá pouze fází výstavby střediska a jeho provozem, není však hodnocen vliv na životní prostředí po skončení činnosti střediska. Uložené odpady budou určitým způsobem ovlivňovat životní prostředí trvale. Je třeba posoudit stabilitu tělesa skládky v delším časovém horizontu s posouzením možností působení extrémních povětrnostních vlivů , které mohou v budoucnu ovlivnit nehomogenní podloží s vysokou hladinou spodní vody, vyhodnotit dobu rozpadu bloků připravených solidifikací a stabilizací, a s tím spojenou změnu fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností uložených odpadů , životnost použitých těsnících folií apod., dále možnost využití této lokality v budoucnosti k jiným účelům, posouzení z krajinářského hlediska, protože dojde k vytvoření umělého kopce, a pod.

1.4. Rozptylová studie je zpracovaná nedostatečně, obsahuje malý počet referenčních bodů a nezabývá se širšími vztahy. Zcela opomíjí skutečnost, že převládající západní proudění větru odnáší emise a imise směrem na místní část Okrašovice, která je v tomto případě ohrožena více než Pozďátky. Při obrovském spektru zpracovávaných odpadů je nutno počítat s tím, že budou ve větší míře zpracovávány z hlediska emisí a imisí problematické materiály. Ve studii nejsou uvedeny okamžité a krátkodobé koncentrace emisí a imisí při zpracování jednotlivých látek. Emise a imise mohou v určitém časovém úseku dosahovat značné překročení limitů, především v místní části Okrašovice, což předložená dokumentace neřeší.


2. Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací obce Slavičky.

2.1. Zastupitelstvo obce Slavičky rozhodlo o pořízení územního plánu v roce 2003. Územní plán je připravován již více než 2 roky. V průběhu schvalování zadání a poté konceptu územního plánu byly dodrženy zákonem stanovené termíny pro projednání. V průběhu schvalování konceptu územního plánu byly všechny podané připomínky projednány a zapracovány do konceptu. Koncept územního plánu schválilo zastupitelstvo obce Slavičky na svém zasedání dne 7.10.2005.

2.2. V průběhu schvalovacího procesu nebyly ze strany majitele skládky vzneseny žádné připomínky, ani žádosti o dopracování konceptu. Žádost o zapracování záměru do územního plánu obce byla podána v době, kdy byl koncept řádně projednán a souhrnné stanovisko ke konceptu odsouhlaseno nadřízeným orgánem územního plánování Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu. Obecní zastupitelstvo obce Slavičky projednalo žádost investora na svém 23. zasedání dne 7.10.2005 a přijalo toto usnesení : „zastupitelstvo obce nesouhlasí se zařazením záměru firmy Logika, s.r.o. do návrhu Územního plánu obce Slavičky. Záměr není v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, ani s přáním většiny obyvatel obce Slavičky“.

2.3. Ploše v rozsahu stávající skládky je v konceptu územního plánu přiřazena funkční plocha „krajinná zeleň – návrh“ a v textové části je jednoznačně definováno „bude provedena asanace havarované skládky průmyslového odpadu, rekultivace celého území skládky a osázení zelení“.

2.4. Předložený záměr vybudování střediska komplexního nakládání s odpady předpokládá zásah do dalších funkčních ploch Konceptu územního plánu obce Slavičky a to FP orná půda, FP lesy a FP louky, pastviny.

2.5. Není pravdivé tvrzení ( C.1.3. – poslední odstavec ), že územní plán obce kalkuluje s územím stávající skládky a jejího rozšíření jako průmyslovým areálem! Nelze souhlasit s tvrzením, že rekultivace území po ukončení činnosti střediska pro nakládání s odpady do značné míry naplní vizi připravovaného územního plánu.(str.26)


3. Záměr není v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina.

3.1. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina nepočítá s novou skládkou kategorie S- OO v Pozďátkách. Obec Slavičky je členem Svazku obcí Skládka TKO, který počítá s rozšířením skládky v Petrůvkách.

3.2. Dle POH budou nebezpečné odpady likvidovány mimo území kraje Vysočina. Vzhledem k projektovanému množství zpracovávaných odpadů by odpady musely být do kraje Vysočina dováženy.


4. Nelze souhlasit s hodnocením nároků na dopravní infrastrukturu.

4.1. Komunikace III/35118 končí ve Vladislavi před pilou a není napojena na komunikací I/23. Dále je soukromý pozemek a nelze tedy uvažovat příjezd ke středisku přes místní část obce Pozďátky. Ze silnice I/23 je možný příjezd pouze z Vladislavi přes Číměř. Vzhledem k charakteru komunikací a jejich napojení, při přednostním využití komunikace II/351 ze směru Třebíč, je podstatně větší problém zvýšení intenzity dopravy ve městě Třebíč, kde již v současné době dopravní systém nevyhovuje intenzitě dopravy ve městě.

4.2. Tabulka B11 – zatížení komunikace bylo stanoveno na základě sčítání intenzit dopravy, které proběhlo dne 18.1.2005. Toto hodnocení je zcela neobjektivní, protože v měsíci lednu je zatížení komunikace podstatně menší než v jiných měsících roku. V měsíci lednu je v naší oblasti prakticky nulový turistický ruch, který je soustředěn především do letních měsíců a prakticky neprobíhají žádné polní práce. Tyto hodnoty nelze uvažovat jako průměrnou denní intenzitu ( jedná se pouze o nejnižší denní intenzitu v průběhu roku, která je v materiálu považována za reprezentativní).


5. Neobjektivní hodnocení jednotlivých variant

5.1. Nesouhlasíme s hodnocením variant,str. 223. Nelze souhlasit s tvrzením, že sanace in-situ je z hlediska vlivů na životní prostředí shodná s variantou projektovou. Při sanaci in-situ stačí vybudovat úložiště stabilizovaného odpadu, které by bylo cca 10 x menší než skládka v projektové variantě. Zatížení životního prostředí ( emise, imise, hluk atd.) by probíhalo cca 10 x kratší dobu než v projektové variantě. Při variantě in - situ jsou známá množství jednotlivých odpadů pro stabilizaci, odpadá zatížení životního prostředí emisemi a imisemi z dalších uvažovaných technologií zpracování odpadů.

5.2. Požadujeme dopracovat hodnocení vlivů na životní prostředí pro variantu sanace in-situ.

5.3. Požadujeme dopracovat vyhodnocení zatížení dopravy ve městě Třebíč (čl. 4.1.)


6. Nesouhlas místních obyvatel s dalším rozšiřováním a provozováním skládky.

Zastupitelstvo obce Slavičky sestavilo dne 19.8.2002 petici „My, níže podepsaní občané touto peticí vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s navrhovaným projektem dalšího provozování a rozšiřování skládky nebezpečného odpadu v katastru obce Pozďátky. Trváme na co nejrychlejší, úplné a bezpečné sanaci skládky a následné rekultivaci dotčeného území do stavu, který zde byl před zahájením jejího provozu“. K dnešnímu dni se pod petici podepsalo přes 2300 občanů obce Slavičky a okolních obcí.


7. Nesouhlas zastupitelstva obce Slavičky s dalším rozšiřováním a provozováním skládky.

Vzhledem k zásadnímu nesouladu záměru s územně plánovací dokumentací obce Slavičky, nesouladu s Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, nesouhlasu občanů se záměrem, vyjádřeným podpisy pod peticí, nesouhlasí Zastupitelstvo obce Slavičky s projektovou variantou opravy a rekonstrukce skládky, tak jak je presentována v předložené dokumentaci.


Ing.Jiří Válal
starosta

Soubor doc

 


připomínky obce Slavičky.doc

Soubor txt

 


připomínky obce Slavičky.txt